தாய்மொழி நாளை முன்னிட்டு 8வது வருடமாக பிரித்தானிய தமிழ் இளையோர் அமைப்பு வழங்கும் “கற்க கசடற”

“கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின். நிற்க அதற்குத் தக” என்ற திருவள்ளுவரின் குறளை பின்பற்றி பிரித்தானிய தமிழ் இளையோர் அமைப்பினராகிய நாம் புலம் பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் எம் மதம் மொழி அதன் பெருமைகளை விட்டுக் கொடுக்காது எமது எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் எங்கள் தமிழ் மொழியின் அருமை பெருமையை எடுத்துரைத்து …

6th annual Thirukkural competition Katka Kasadara

Tamil Youth Organisation – United Kingdom (TYO UK) organised the grand finals of the sixth annual Thirukkural competition Katka Kasadara to mark Thai Pongal and Tamil New Year. The event took place on Saturday 16th …

TYOUK proudly presents Katka Kasadara 5

Katka Kasadara has been successfully held by TYO UK for the past five years, kick starting its fifth annual competition holding three of its regional rounds on Saturday 10th January 2015 at North West London, …

4வது வருடமாக தமிழ் இளையோர் அமைப்பு வழங்கும் “கற்க கசடற”

“கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின். நிற்க அதற்குத் தக” என்ற திருவள்ளுவரின் குறளை பின்பற்றி பிரித்தானிய தமிழ் இளையோர் அமைப்பினராகிய நாம் புலம் பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் எம் மதம் மொழி அதன் பெருமைகளை விட்டுக் கொடுக்காது எமது எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் எங்கள் தமிழ் மொழியின் அருமை பெருமையை எடுத்துரைத்து …

TYO UK presents Katka Kasadara 3

“தேமதுர தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும்” என்ற பாரதிதாசனின் கூற்றுக்கு இணங்க, நாம் புலம் பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் எமது மொழியையும் அதன் பெருமையையும் எமக்கும், எமது எதிர்கால சமுதாயத்திற்கும், எங்கள் தமிழ் மொழியின் அருமையை எடுத்துரைத்து, தொடர்ந்தும் எமது மொழியை பின்பற்ற அவர்களை ஊக்குவிப்பதே எங்களுடைய இந்த போட்டியின் நோக்கமாகும். கற்க கசடற – ௩ …

TYO UK presents Katka Kasadara 2

For the second year running TYO UK’s KatkaKasadara was an immense success. The finals took place on the 18thFebruary at the HighgatehillMurugan Temple. Having held the regional rounds at various locations in London the finalists …

Tamil youth promote higher education in Leicester

British Tamil youth hold Higher Education and Careers Convention in Leicester on Saturday 29th October 2011. The event was organised by TYO-UK in collaboration with Leicester Tamil Student Union. Following the success of TYO-UK’s first convention, held …

Careers fair praised on both sides of the table

As part of the its defining goal of ‘empowering the Tamil youth’, the TYO (Tamil Youth Organisation) organised a higher education and careers convention in West London on Saturday afternoon. The 4-hour event which hosted …

The Ultimate Sacrifice – poem competition

Theoverwhelming question raised by many is why the title ‘Athi Unatha Arpanippu'(The Ultimate Sacrifice) for a poem competition. Some may think it is prettystraight forward; on the other hand some may not have the slightest …

TYO UK presents Katka Kasadara 1

Katka Kasadara was the only one of its sort to be held in London with two rounds of tough contestants. The first round was held in the four London regions boasting an outstanding turnout of …